Hallitusvaalit 2021 Styrelsevalet

Sääntöjen mukaan liiton hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy ensi marraskuussa pidettävässä vuosikoko­uksessa, joka valitsee uuden hallituksen suorite­tun vaalin pohjalta. Vaalia edeltävä ehdokasasettelu on käynnisty­nyt. Kiertokirjeet vaalista lähetetään aluksille, piiriasiamiehille, luottamusmiehille ja oppilai­toksille. Ohjeet ja ehdokaslomake ovat myös liiton kotisivuilla. Lomakkeita voi myös vapaasti kopioida.

Enligt stadgarna är verksamhetsperioden för förbundets styrelse fyra år. Den sit­tande styrelsens verksamhetsperiod går ut i november vid årsmötet, som väljer ny styrelse utgående från valresultatet. Kandidatuppställningen, som föregår valet, har kört igång. Cirkulär om saken sänts ut till fartygen, kretsombudsmännen, förtroendemän­nen och läroanstalterna. Direktiven och blanketten för kandidatuppställningen finns också på förbundets hemsidor. Blanketterna kan också fritt kopieras.

PÄIVITYS. Liiton hallitukseen on esitetty 11 ehdokasta ja hallituspaikkoja on 11 kpl, joten tämä tarkoittaa Suomen Laivanpäällystöliiton tilanteessa sitä, että kyseessä on sopuvaalit. Ehdokkaat ovat hyväksyneet, että heidät valitaan sopuvaaleilla Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry:n hallituksen jäseniksi kaudelle 2022-2025.

UPPDATERING. Till förbundets styrelse har föreslagits 11 kandidater och det finns 11 st förtroendeplatser, så detta innebär i Finlands Skeppsbefälsförbunds situation det, att det är frågan om ett styrelseval som sker i godo.

Kandidaterna har gett sitt explicita godkännande att bli invalda i godo som styrelsemedlemmar tillSuomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry för perioden 2022-2025.

Lue lisää/ Läs mer.

Vain varsinaisille jäsenille

Sääntöjen mukaan ”vähintään kymmenen liiton varsinaista jäsentä voi laatia, allekirjoittaa sekä toimittaa liiton toimistoon ehdokasluettelon, jossa on yhden ehdokkaan nimi”. Ehdokkaan on oltava liiton varsinainen jäsen kuten ehdokasluettelon allekirjoittajienkin. Jäsen saa allekirjoittaa vain yhden ehdokasluettelon. Ehdokasluetteloiden on oltava liiton toimis­tossa viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä 2021. Tämän jälkeen hallituksen toimeenpaneva valiokunta laatii lopullisen ehdokasluettelon siten, että ehdokkaat yhdistetään aakkosjärjes­tyksessä vaalilistaksi. Ehdokkaille annetaan juokseva numero, joka alkaa numerolla kaksi (2). Ehdokasluettelot ja äänestysliput toimitetaan kesäkuun loppuun mennessä jokaiselle liiton varsinaiselle jäsenelle Suomen Merenkulku 2-21 numeron yhteydessä. Vaaliin voi osallistua myös sähköisesti äänestyslinkin kautta. Äänestyslinkki sähköiseen äänestykseen lähetetään jäsenille sähköpostitse ja löytyy liiton nettisivuilta.

Liiton toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenet osallistuvat aktiivisesti käynnissä olevaan ehdokasasetteluun.

Endast för ordinarie medlemmar

Stadgarna säger: ”Minst tio ordinarie medlemmar i förbundet kan upprätta, underteckna samt tillställa förbundets kansli en kandidatlista som upptar namnet på en kandidat.” Kandidaten bör vara ordinarie medlem i förbun­det, liksom också de som undertecknar kandi­datlistan. Medlemmen får underteckna endast en kandidatlista. Kandidatlistorna bör senast sista april år 2021 vara på förbundets kansli. Därefter uppgör styrelsens verkställande utskott den slutliga kandidatlistan så, att kandi­daterna sammanställs i alfabetisk ordning till en vallista. Kandidaterna ges ett löpande nummer som börjar med nummer två (2). För röstningen sänds kandidatlistorna och röstsedlarna före slutet av juni till alla ordinarie förbundsmedlemmar tillsammans med tidningen Finlands Sjöfart nr 2-21. Man kan även delta i valet via en elektronisk länk. Röstningslänken till den elektroniska röstningen skickas med epost till medlemmarna och finns även på förbundets hemsida.

Med tanke på förbundets verksamhet är det viktigt att medlemmarna deltar aktivt i den pågå­ende kandidatuppställningen.

Dokumentit

Ajankohtaista liitossa