Kansallisesti

STTK
Laivanpäällystöliitto kuuluu joulukuusta 1989 Toimihenkilökeskusjärjestöön (STTK) oltuaan SAK:n jäsenjärjestönä vuodesta 1972. Liitto on mukana Logistiikka STTK neuvottelukunnan toiminnassa jossa ovat mukana kaikki STTK:laiset liitot, joilla on jäseniä kuljetusalalla

Pro ja KTN
Liitto hoitaa julkisen sektorin jäsentensä asioita STTK:n piirissä toimivien neuvotteluoikeuden omaavien keskusjärjestöjen kautta. Valtion sektorilla liitto kuuluu yhteisöjäsenenä ammattiliitto Pro:ssa ja satamissa toimivien jäsentensä osalta Tekniikan ja Terveys KTN ry ssä.

KAF
Liitto pitää yhteyttä muihin kuljetusalan ammattijärjestöihin keskusjärjestörajojen yli Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationissa (KAF). Useimmat Kansainväliseen Kuljetustyöläisten Federaatioon (ITF) kuuluvat suomalaiset jäsenjärjestöt ovat myös KAF:n jäseniä ja työ keskittyy enimmäkseen mukavuuslipputaisteluun ja yleisiin ammattiyhdistyskysymyksiin kuljetusalalla. Suomalaiset ITF:ään kuuluvat merenkulku- ja satama-alan ammattijärjestöt tekevät yhteistyötä ja valvovat ITF-tarkastajien työtä koordinointiryhmässä.

Myte
Liiton toimihenkilöt tekevät yhteistyötä muiden merenkulkijajärjestöjen kanssa epävirallisessa yhteistyöelimessä, (Merenkulkijajärjestöjen yhteistyöelin, Myte), johon kuuluvat Laivanpäällystöliiton lisäksi Suomen Konepäällystöliitto ja Suomen Merimies-Unioni.

Valtiovalta
Liitolla on vakinainen edustus seuraavissa valtiollisissa ja puolivaltiollisissa elimissä:
Liikenneministeriö: Merenkulun neuvottelukunta
Työministeriö: Merimiesasiain neuvottelukunta
Merimieseläkekassan hallitus
Merimiespalvelutoimiston hallitus

Koulutus
Högskolan på Åland
Ålands Sjömansskola
Axxell Utbildning
Yrkeshögskolan Novia
Rauman Ammattiopisto
Satakunnan Ammattikorkeakoulu
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu
Merenkulkualan Koulutus- ja tutkimuskeskus / Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentra

 

Kansainvälisesti

NFBK
Suomen Laivanpäällystöliitto on vuodesta 1910 kuulunut Pohjoismaiden Laivanpäällystökongressiin (Nordisk Fartygsbefälskongress), joka edustaa laivanpäällystöä koko Pohjolassa.

ITF
Liitto liittyi vuonna 1958 Kansainväliseen Kuljetustyöläisten Federaatioon (International Transport Workers´ Federation, ITF) maailmanlaajuisen mukavuuslippukampanjan julkistamisen yhteydessä. Ilman tätä jäsenyyttä liitolla olisi ollut vaikeuksia ajaa jäsentensä etuja suomalaisomistuksessa olevissa aluksissa ulkomaan lipun alla.

NTF
Vuonna 1978 liitto liittyi Pohjoismaiden Kuljetustyöläisten Federaatioon (Nordiska Transportarbetarfederationen, NTF), jossa pohjoismaiset kuljetusalan ammattijärjestöt valmistelevat kannanottojaan kuljetusalaa varten ja tekevät yhteisiä aloitteita ITF:n puitteissa.

IMO ja ILO
Yhdessä muiden ITF:n merenkulkijajärjestöjen kanssa liitto on osallistunut aktiivisesti Yhdistyneiden Kansakuntien erikoisjärjestöjen työhön, ennen kaikkea kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (International Maritime Organisation, IMO), joka käsittelee meriturvallisuus- ja koulutuskysymyksiä ja kansainvälisessä työjärjestössä (International Labour Organisation ILO), joka laatii kansainvälisiä sopimuksia sosiaalialalla.

ETF
Liitto on mukana eurooppalaisen kuljetusalojen federation ETF:n toiminnassa. Erityisesti toiminta ETF Maritime Transport Section Baltic Committee:ssa on koettu tärkeäksi.

IFSMA
Liitto on vuodesta 1996 kuulunut alusten päälliköiden etuja ajavaan kansainväliseen järjestöön International Federation of Shipmasters´ Associations (IFSMA).

Linkit

Ajankohtaista liitossa