Styrelsevalet 2021- Kandidatuppställningen pågår nu!

­Enligt stadgarna är verksamhetsperioden för förbundets styrelse fyra år. Den sit­tande styrelsens verksamhetsperiod går ut i november vid årsmötet, som väljer ny styrelse utgående från valresultatet. Kandidatuppställningen, som föregår valet, pågår nu!

Cirkulär om saken skickas till ordinarie medlemmar via epost. Direktiven och blanketten för kandidatuppställningen finns också på förbundets hemsidor. Blanketterna kan också fritt kopieras.

Endast för ordinarie medlemmar

Stadgarna säger: ”Minst tio ordinarie medlemmar i förbundet kan upprätta, underteckna samt tillställa förbundets kansli en kandidatlista som upptar namnet på en kandidat.” Kandidaten bör vara ordinarie medlem i förbun­det, liksom också de som undertecknar kandi­datlistan. Medlemmen får underteckna endast en kandidatlista. De skannade kandidatlistorna bör senast sista april år 2021 vara på förbundets kansli (originalet kan fortfarande skickas efter detta).

Därefter uppgör styrelsens verkställande utskott den slutliga kandidatlistan så, att kandi­daterna sammanställs i alfabetisk ordning till en vallista. Kandidaterna ges ett löpande nummer som börjar med nummer två (2). För röstningen sänds kandidatlistorna och röstsedlarna före slutet av juni till alla ordinarie förbundsmedlemmar tillsammans med tidningen Finlands Sjöfart nr 2-21. Man kan även delta i valet via en elektronisk länk. Röstningslänken till den elektroniska röstningen skickas med epost till medlemmarna och finns även på förbundets hemsida.

Med tanke på förbundets verksamhet är det viktigt att medlemmarna deltar aktivt i den pågå­ende kandidatuppställningen.

Läs mer www.seacommand.fi/fi/hallitusvaalit-2021/

Lue myös