Statsrådet informerar

Lagstiftning som möjliggör utandningsprov för arbetstagare på fartyg träder i kraft den 1.9.2022.

I fortsättningen kan arbetsgivare under vissa förutsättningar förplikta arbetstagare att delta i utandningsprov på fartyg och vajerfärjor. Lagändringen främjar arbetsgivarens och befälhavarens möjligheter att trygga säkerheten. Republikens president stadfäste ändringen av lagen om sjöarbetsavtal den 22 juni 2022.

Med stöd av de nya bestämmelserna kan en arbetsgivare förplikta arbetstagare på ett fartyg att delta i ett allmänt utandningsprov, om arbete i berusat tillstånd kan äventyra andra ombordvarandes liv, hälsa eller säkerhet i arbetet eller fartygets eller miljöns säkerhet. Det är möjligt att ordna allmänna utandningsprov antingen som slumpmässiga stickprov eller regelbundet, till exempel alltid i början av arbetsskiftet. Även en enskild arbetstagare kan förpliktas att lämna utandningsprov om hen på goda grunder misstänks vara berusad.

Genom utandningsprov kan man utreda om en arbetstagare är påverkad av alkohol under arbetstid. Utandningsprov förebygger de säkerhetsrisker som användning av alkohol kan orsaka under de särskilda förhållandena vid arbete till sjöss. Bestämmelserna gäller också vajerfärjor som inte omfattas av lagen om sjöarbetsavtal.

En förutsättning för utandningsprov är att arbetsgivaren utarbetar ett antidrogprogram

För att kunna förplikta arbetstagare att delta i utandningsprov måste arbetsgivaren utarbeta ett antidrogprogram. Införandet av utandningsprov innebär också skyldigheter som gäller samarbete och information till personalen. Dessutom ska arbetsgivaren se till att lämpliga förfaranden tillämpas vid utandningsprov.

Lue myös