Samarbete

Nationellt

STTK

Skeppsbefälsförbundet hör sedan december 1989 till Tjänstemannacentralorganisationen STTK efter att tidigare ha varit medlem i FFC sedan 1972.
Förbundet är med i Logistik STTK -förhandlingsdelegationens verksamhet, i vilken alla de STTK-förbund som har medlemmar inom transportbranschen deltar.

Pardia och KTN

På den offentiga sektorn sköter förbundet sina medlemmars ärenden via centralorganisationer med förhandlingsrätt inom ramen för STTK. 
Inom den statliga sektorn hör förbundet till Löntagarorganisationen Pardia och för de medlemmars del som arbetar i de kommunala hamnarna till Förhandlingsorganisationen för  Grundservice och Teknik (KTN).

KAF

Kontakten med övriga förbund inom transportsektorn upprätthålls över centralorganisationsgränserna inom Transportbranschens Fackförbundsfederationen, som är mera känd under den finska förkortningen KAF. I KAF är de flesta ITF-förbunden medlemmar och arbetet koncentrerar sig mest kring allmänna fackliga frågor inom transportbranschen och kampen mot bekvämlighetsflagg.
De finska ITF-anslutna sjöfolks- och hamnarbetarförbunden samarbetar i bekvämlighetsflaggfrågor och övervakar ITF-inspektörernas arbete inom en koordinatorgrupp.

Sjösam

Förbundets funktionärer samarbetar med de övriga sjöfolksförbunden inom den inofficiella samorganisationen (Sjöfolksorganisationernas samarbetsorgan, Sjösam ), i vilken ingår förutom Skeppsbefälsförbundet Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund.

Statsmakten

Förbundet har ständig representation inom följande statliga och halvstatliga institutioner:
Trafikministeriet: Sjöfartsdelegationen
Arbetsministeriet: Delegationen för sjömansärenden
Sjömanspensionskassans styrelse
Sjömansservicebyråns styrese  

Utbildning

Högskolan på Åland
Ålands Sjömansskola
Axxell Utbildning
Yrkeshögskolan Novia
Rauman Ammattiopisto
Satakunnan Ammattikorkeakoulu
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu
Merenkulkualan Koulutus- ja tutkimuskeskus / Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentra

Internationellt

NFBK

Finlands Skeppsbefälsförbund har sedan 1910 varit medlem i Nordisk Fartygsbefälskongress, en organisation för skeppsbefäl i hela Norden.

ITF

Förbundet blev medlem i Internationella Transportarbetarfederationen (ITF) år 1958 i samband med federationens världsomfattande bekvämlighetsflaggkampanj. Utan detta medlemskap skulle förbundet ha haft svårt att hävda sig i samband med uppgörande av kollektivavtal för de finskägda bekvämlighetsflaggade fartygen.

NTF

1978 anslöt sig förbundet även till den Nordiska Transportarbetarfederationen NTF där de nordiska transportarbetarfacken utarbetar sina ställningstaganden för transportarbetarna och gör gemensamma initiativ inom ITF.

IMO och ILO

Tillsammans med ITF:s sjöfolksorganisationer har förbundet aktivt deltagit i Förenta Nationernas specialorganisationers arbete, främst inom den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation IMO) som handhar sjösäkerhetsfrågor, och den internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation ILO), som upprättar internationella konventioner inom den sociala sektorn.

ETF

Förbundet är med i den europeiska transportarbetarfederationen ETF:s verksamhet. Särskilt viktigt har man ansett arbetet i ETF Maritime Transport Section Baltic Committee vara.

IFSMA

Förbundet har sedan 1996 tillhört International Federation of Shipmasters´ Associations (IFSMA). Denna strävar till att förbättra fartygens befälhavares ställning.

Länkar

Borgbacken åkband för medlemmar Åkband 29 € (norm 47e)! Beställning

Läs mer>>