Årsmötet

Årsmötet

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, som årligen hålls i november på plats som bestäms av föregående års årsmöte.

Alla medlemmar har närvarorätt och varje ordinarie personmedlem rösträtt. Ordinarie medlemsförenings officiella representanter har likaså rösträtt.

Vid årsmötet föredras årsberättelse och bokslut för föregående år. Årsmötet besluter om medlemsavgifternas storlek för följande år och fastställer den av styrelsen föreslagna budgeten och verksamhetsplanen för följande år.

Vart fjärde år väljes styrelsen för inkommande fyraårsperiod