Om förbund

Finlands Skeppsbefälsförbund

Historia

En fackförening är en sammanslutning av löntagare som arbetar inom samma bransch eller som annars har liknande intressen och samma arbetsgivare. Fackföreningsrörelsen i Finland har anor sedan 1800-talet. 

Skeppsbefälet behandlade sina gemensamma yrkesfrågor inom lokala skeppsbefälhavarföreningar i de större hamnstäderna. De första befälhavarföreningarna grundades i Åbo och Björneborg 1868. Som medlemmar i dessa föreningar accepterades förutom befälhavare även styrmän och skeppare.

Den 4 oktober 1905 samlades en grupp befälhavare i Åbo och beslöt utreda möjligheterna att grunda en riksomfattande förening ”för främjandet av skeppsbefälhafvarens rätt och bästa samt kårens intressen i övrigt” som det hette i ett brev till den kommande medlemskåren. År 1906 hade verksamheten kommit igång. Förbundet hette Finska Skeppsbefälsförbundet. År 1921 fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundets stadgar

Förbundets gällande stadgar godkändes vid årsmötet 1990 samt vid ett extraordinarie möte den 23 februari 1991. Därefter har några smärre ändringar gjorts, den senaste vid årsmötet 2015.

Enligt paragraf 2 i stadgarna: ”Förbundets ändamål är att fackligt organisera de personer, som innehar befäls‑ eller motsvarande ställning inom sjö­fartsbranschen till en gemensam, hela landet täckande organisation samt att genom alla tillbudsstående medel sträva till att höja sina medlemmars sociala, lönemässiga och fackliga ställning, utbildningsnivå, samhälleliga värde­ring samt att bevaka medlemmarnas gemensamma och allmänna rättigheter och förmåner. ”

Förbundet strävar att uppfylla stadgarnas andemening genom uppgörande av målprogram som godkänns av årsmötet.

Förbundet är tvåspråkigt med finska och svenska som officiella språk. Finskan är protokollspråket, men protokollen översätts vid behov till svenska. Medlemscirkulären och förbundet tidskrift Suomen Merenkulku-Finlands Sjöfart, är tvåspråkiga.

I partipolitiska frågor är förbundet neutralt.

Länkar

Borgbacken åkband för medlemmar Åkband 29 € (norm 47e)! Beställning

>>