Medlemsavgift

Medlemsavgiften

Förbundets medlemsavgift är 1,4 % av den beskattningsbara inkomsten.
I medlemsavgiften ingår också avgiften till arbetslöshetskassan.
 

De som seglar på utländskt flaggade fartyg som inte betalar medlemsavgift till berörda lands fack eller ITF-medlemsavgifter är medlemsavgiften 0,9% av grundlön, tillägg och övertidslön.

Medlem som betalar själv

Om du betalar din medlemsavgift själv kan du beställa referenslistor eller referensbankgiron från förbundets kansli office@seacommand.fi

Eller om du betalar utan referens:
• Kontonummer  Oma sp FI7141080011337337   (endast för medlemsavgifter)
• Anteckna på bankgirot namn och personsignum (utan personsignum kan betalningen registreras på fel person)
• Anteckna tiden som betalningen gäller (ddmmåå-ddmmåå)

Medlemsavgiften bör betalas månatligen.
Försenad betalning kan leda till att medlemsförhållandet bryts och arbetslöshetsskyddet äventyras.
Märk att i årets skatteuppgifter endast kommer med de medlemsavgifter som betalts senast 31.12. 
Spara kvittona eftersom din betalning inte genast syns på förbundets konto.
Betala din medlemsavgift i tid och med rätt procent för att din dagpenning inte skall förkastas för att du försummat din medlemsavgift genom att betala mindre än dina förtjänster skulle förutsätta.

Medlemsavgift som arbetsgivaren inkasserar

Kom ihåg att kontrollera på lönekvittot att medlemsavgiften på 1,4 % dragits av från lönen.
Om du jobbar i andra uppgifter än befälsuppgifter bör du skilt meddela löneräknaren att du hör till Finlands Skeppsbefälsförbund och att din medlemsavgift skall gå till Finlands Skeppsbefälsförbund.

Medlemsavgiftsbefrielse

Medlemsavgiftsbefrielse kan beviljas (för högst ett år i gången, utom för studerande som kan anhålla för hela studietiden) på följande grunder:
• du studerar (för hela studietiden). Ifall du ändå jobbar under studietiden bör medlemsavgift betalas på din beskattningsbara inkomst.
• du betalar tillfälligt dina medlemsavgifter till ett annat förbund i branschen
• du betalar dina medlemsavgifter till ett nordiskt befälsförbund
• du är på sjukledigt eller får rehabiliteringsstöd
• du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigt eller vårdledigt
• du är arbetslös på FPA:s grunddagpenning eller utkomststöd
• du utför din värnplikt eller civiltjänstgöring

Understödande medlem

Du kan anhålla om understödande medlemskap bl.a. på följande grunder:
• du går i pension/ sjukpension
• du är företagare
• du hör till ett annat fackförbund. Observera att det inte berättigar till understödande medlemskap om du endast hör till en annan arbetslöshetskassa.

Understödande medlemsavgift är 90/45 € /kalenderår.
Till alla understödande medlemmar postas automatiskt ett referensbankgiro.
Obs. Den understödande medlemsavgiften innehåller inte arbetslöshetskasseavgift.

Ansökningar

Blanketter för medlemsansökning, medlemsavgiftsinkassering, anhållande om understödande medlemskap eller medlemsavgiftsbefrielse kan beställas från förbundets kansli eller skrivas ut från förbundets hemsidor www.seacommand.fi.

Beslut som gjorts på skriftliga ansökningar sänds alltid skriftligt till medlemmen.
Enbart medlemskortet garanterar inte medlemskapet. Också medlemsavgifterna bör ha inbetalts eller befrielse från medlemsavgift beviljats. Arbetslöshetsskyddet och övriga medlemsförmåner står till ditt förfogande när ditt medlemskap är i kraft.

Följ också med medlemsannonserna i tidskriften Finlands Sjöfart samt på förbundets hemsidor. I alla frågor gällande medlemskapet kan du vända dig till förbundets kansli office@seacommand.fi.