Medlemskapet i förbundet

Vem kan vara medlem?

Ordinarie medlem

Till ordinarie medlem i förbundet kan antas person, som är i befälsställning på fartyg eller i motsvarande ställning på land. Styrelsen avgör vem som kan bli ordinarie medlem och godkänner medlemsansökan. Anslutningsblanketter kan fyllas i på nätet.

Studerande

Elever som studerar vid sjöfartsläroanstalter befrias på anhållan från medlemsavgift under studietiden. Det samma gäller personer som studerar vid andra läroanstalter.
Med beaktande av föreskrifterna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor godkänns som medlem studerande som förvärvsarbetar och som inte har fyllt 68 år. Medlemskapet i kassan aktiveras från den första betalda medlemsavgiften. 

Understödande medlem

Förbundets styrelse kan godkänna personer med anknytning till sjöfarten till understödande medlemmar. Understödande medlem har inte rösträtt i förbundet. Till understödande medlemskap hör inte heller arbetslöshetsskydd. Ordinarie medlem som övergår till sådan bransch där förbundet inte förhandlar om kollektivavtal, kan anhålla om understödande medlemskap. Detta förutsätter ordinarie medlemskap i ett annat fackförbund.

Pensionärer

Medlem som går i pension kan antingen kvarstå som ordinarie medlem och betala full medlemsavgift beräknad på pensionen, eller anhålla om understödande medlemskap och betala avgiften för understödande medlemmar.

Förening som medlem

Registrerad förening, vars medlemmar är i befäls- eller motsvarande ställning, och som förbinder sig att följa förbundets stadgar kan bli medlem i förbundet. En registrerad förening kan också vara understödande medlem i förbundet.

Medlemskåren

För närvarande består medlemskåren av befälhavare, styrmän och linjelotsar i utrikesfart, passagerarfartygens hälsovårdare och intendenturbefäl, befälhavare och styrmän i kust- och insjöfart, tjänstemän inom sjöfartsförvaltningen.
Förbundet har ca 1500 medlemmar.

Hur bli man medlem?

Medlemsansökan görs skriftligt på av förbundet godkänd blankett, som samtidigt innehåller ansökan om medlemskap i Aarias arbetslöshetskassa. Aaria a-kassa accepterar medlemskap separat. Fullmakt bör undertecknas för avdragande av medlemsavgift från löneinkomster och arbetslöshetsdagpenning.

Du kommer väl ihåg att betalning av medlemsavgifterna inte enbart räcker för medlemskapet i förbundet, utan medlemskapet måste man skilt ansöka om. Ansökningsblanketter kan fyllas i på nätet.

Vad erbjuder förbundet medlemmarna?

Kollektivavtal

Förbundet förhandlar på medlemmarnas vägnar om riksomfattande tjänste- och kollektivavtal, men också specialavtal för vissa fartyg, även för finskägda fartyg under bekvämlighetsflagg.
Enligt finsk lag kan endast en fackförening uppgöra kollektivavtal i Finland. Enligt sjömanslagen måste även de arbetsgivare som inte är medlemmar i något arbetsgivarförbund följa de riksomfattande kollektivavtalen.
Tjänstekollektivavtalen uppgörs av respektive centralorganisation inom den kommunala eller statliga sektorn. Förbundet har påverkningsmöjligheter för sina tjänstemannamedlemmar inom den offentliga sektorn som medlem i Förhandlingsorganisationen för Grundservice och Teknik (KTN) samt för den statliga sektorn inom Pardia.
Genom av olika grupper valda förtroende- eller förbindelsemän övervakas tillämpandet av kollektivavtalen.

Arbetslöshetsdagpenning

Aaria arbetslöshetskassa ger medlemmen rätt till inkomstbunden dagpenning under perioder av arbetslöshet.

Förbundets tidskrift

Förbundets tidskrift Suomen Merenkulku – Finlands Sjöfart (grundad 1917) utkommer fyra gånger årligen och sänds hem till alla medlemmar och till utrikesfartens fartyg.

Vad kräver förbundet av medlemmarna?

Medlemmarna gör förbundet. En aktiv medlemskår är förutsättningen för ett effektivt fackförbund. Ju fler medlemmar som deltar i förbundsverksamheten och hävdar sina rättigheter, desto trovärdigare är förbundet. Styrkan ligger i verksamheten och i en enhetlig medlemskår.

Solidaritet

Förbundet kräver ovillkorlig solidaritet av sina medlemmar. Detta betyder att de beslut som gjorts av årsmöte, styrelse eller styrelsens verkställande utskott skall följas av alla medlemmar. I synnerhet vid strejk eller andra konflikter är detta av största betydelse.
Medlem som genom sitt beteende eller sin verksamhet inom eller utom förbundet skadat förbundet kan uteslutas ur förbundet.

Medlemsavgiften

Årsmötet fastställer medlemsavgiften, som för närvarande är 1,4 % av den beskattnngsbara inkomsten. I ordinarie medlems medlemavgift ingår medlemsavgiften till arbetslöshetskassan.  Arbetsgivaren kan avdra medlemsavgiften månatligen av lönen. Medlemmen bör kontrollera att så sker. 

Medlem kan uteslutas ur förbundet på grund av obetalda medlemsavgifter.

Ordinarie medlem kan anhålla om befrielse från medlemsavgift på grund av studier, värnplikt, civiltjänstgöring  eller någon annan godkänd orsak. 

Understödande medlem betalar en av årsmötet fastställd årlig medlemsavgift, som inte ger arbetslöshetsskydd.