LÖNEAVTAL INGÅTTS FÖR DÄCKSBEFÄL INOM UTRIKESSJÖFARTEN SAMT ARCTIA-KONSERNEN

Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. :s styrelse har i sitt möte idag godkänt förhandlingsresultatet som gäller kollektivavtal för däcksbefäl vid utrikes sjöfartens huvudavtal och småtonnageavtal samt Arctia koncernens berörda kollektivavtal.
Enligt det godkända förhandlingsresultatet höjs det ovan nämnda avtalsbranschernas löner fr.o.m. den 1.3.2020 med 1,65 % och eurobaserade tillägg med 1,65 %.
Förhandlingsresultatet som avtalats mellan Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland ingicks i gott samförstånd. Den uppnådda löneöverenskommelsen inbegriper även kollektivavtalsparternas målsättning att trygga den finska sjöfartens framtid inom den internationella verksam-hetsomgivningen samt utöka mängden fartyg under finsk flagg. Det har nu beställts 13 st nya fartyg.

Läs också