Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland har nått förhandlingsresultat

Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf och har nått ett förhandlingsresultat om giltigheten av kollektivavtalen för sjöfartens utlandstrafik gällande passagerarfartyg, handelsfartyg och småtonnage.

Kollektivavtalens giltighetstid förlängs till den 29.2.2024. Från och med 1.3.2023 höjs lönerna med +1,9 % och från 1.6.2023 med +1,1 %, dessutom betalas en engångsbelopp. Båda föreningarnas styrelser har godkänt förhandlingsresultaten.

Kollektivavtalsprotokollet samt de nya bilagorna finns på förbundets hemsida (på finska, översättningen inte klar ännu)

Työehtosopimukset ja palkkataulukot – Suomen Laivanpäällystöliitto (seacommand.fi)

Lue myös