Valtioneuvosto tiedottaa

Työntekijöiden puhallutukset aluksilla mahdollistava lainsäädäntö tulee voimaan 1.9.2022

Jatkossa työnantaja voi tietyin edellytyksin määrätä työntekijöitä puhalluskokeisiin aluksilla ja losseilla. Muutos edistää työnantajan ja aluksen päällikön mahdollisuuksia huolehtia turvallisuudesta. Tasavallan presidentti vahvisti muutokset merityösopimuslakiin 22.6.2022.

Työnantaja voi uuden sääntelyn nojalla velvoittaa yleiseen puhalluskokeeseen ne aluksen työntekijät, jotka päihtyneenä työskennellessään voisivat vaarantaa muiden aluksella olevien henkilöiden hengen, terveyden tai työturvallisuuden taikka aluksen tai ympäristön turvallisuutta. Yleiset puhallutukset on mahdollista järjestää pistokokeina tai säännönmukaisesti esimerkiksi aina työvuoron alussa.

Myös yksittäinen työntekijä voidaan määrätä puhalluskokeeseen silloin, kun hänen perustellusti epäillään olevan päihtynyt.

Puhalluskokeella voidaan selvittää, onko työntekijä alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. Puhalluskokeet ennaltaehkäisevät alkoholinkäytöstä aiheutuvia turvallisuusriskejä merityön erityisolosuhteissa. Sääntely koskee myös losseja, jotka eivät kuulu merityösopimuslain soveltamisalaan.

Puhalluskokeiden edellytyksenä päihdeohjelman laatiminen

Jotta työntekijöitä voidaan velvoittaa puhalluskokeisiin, työnantajan on laadittava päihdeohjelma. Puhalluskokeiden käyttöönottoon liittyy myös yhteistoimintaa ja henkilöstölle tiedottamista koskevia velvoitteita. Lisäksi työnantajan on huolehdittava asianmukaisista menettelytavoista puhalluskokeiden järjestämisessä.

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/tyontekijoiden-puhallutukset-aluksilla-mahdollistava-lainsaadanto-tulee-voimaan-1.9

Lue myös